RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.10.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Wydawanie dzienników praktyki zawodowej

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1846). Jest to akt wykonawczy do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Osoba zainteresowana ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 45 zł a potwierdzenie jej dokonania przedkłada, wraz z wnioskiem o wydanie dziennika praktyki, Kujawsko - Pomorskiemu  Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Opłata przekazywana jest na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.  Osoba zainteresowana składając wniosek o wydanie dziennika praktyki powinna okazać stosowne dokumenty, na podstawie których zostanie dokonany wpis do rejestru, o którym mowa w art. 44b ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W dzienniku praktyki zawodowej są dokonywane wpisy dotyczące prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonywanych wyłącznie w ramach jednego z zakresów uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 ustawy, co oznacza, że osoby które zamierzają równocześnie odbywać praktykę przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych występujących w ramach dwóch zakresów, powinni wystąpić do Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dwoma wnioskami o wydanie dziennika praktyki zawodowej dla każdego, wykazanego we wniosku, zakresu. Właściwość miejscowa WINGiK odnosi się do miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  • drogą pocztową - wskazane
  • osobiście 

Dane adresowe:

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

ul. Jagiellońska 3

85 - 950 Bydgoszcz

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  • wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej - wniosek do pobrania
  • dowód wniesienia opłaty na rachunek

Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w BGK

26 1130 1017 0020 0794 6220 0001

(w tytule proszę wskazać, którego zakresu uprawnień dotyczy wniesiona opłata)

  • dokument potwierdzający wykształcenie (w przypadku przesłania kserokopii dokumentu, niezbędne jest przedstawienie oryginału w momencie odbierania dziennika praktyk, natomiast w przypadku przesłania oryginału bądź odpisu dyplomu, oryginał zostanie zwrócony w momencie odbioru dziennika praktyki zawodowej)
  • świadectwo ukończenia szkoły lub jego kserokopia w przypadku posiadanego tytułu technika geodety (dyplom wydany przez OKE nie zawiera informacji o nazwie ukończonej szkoły)

TYLKO PODPISANE DYPLOMY STANOWIĄ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYKSZTAŁCENIE.

W przypadku zmiany nazwiska, jeżeli informacja ta nie jest zawarta w dowodzie osobistym, niezbędne jest przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska.

ODBIÓR DZIENNIKA PRAKTYK:

  • osobiście przez osobę zainteresowaną (niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości)
  • przez osobę upoważnioną zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) - pisemne upoważnienie (proszę wskazać w pełnomocnictwie pokrewieństwo, gdyż zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827) osoby: małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo zwolnieni są z opłaty skarbowej, w przeciwnym wypadku opłata ta wynosi 17 zł i organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miesjcowo ze względu na miejsce złożenia dokumentu, w tym przypadku Prezydent Miasta Bydgoszczy (w momencie odbioru dziennika niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości przez osobę upoważnioną)


Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Osobą prowadzącą sprawy z zakresu wydawania dzienników praktyk zawodowych jest Pan Marian Wojciul - tel. + 48 (52) 349-74-25 oraz Pani Jolanta Walerych - tel. + 48 (52) 349-77-44

W związku z licznymi pytaniami poniżej przedstawiono przykład wypełnienia wniosku o wydanie dziennika praktyki zawodowej - przykład.

MIEJSCE ODBIORU DZIENNIKÓW PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

p. 232 budynek A 

ul. Jagiellońska 3

85-950 BydgoszczOpublikował: Marian Wojciul
Publikacja dnia: 15.10.2019
Podpisał: Alina Pawlaczyk
Dokument z dnia: 19.02.2014
Dokument oglądany razy: 6 735