RSS
A A A
SmodBIP

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. Poniżej informujemy o najważniejszych zagadnieniach dotyczących przetwarzania Pani/a danych osobowych, jakie może mieć miejsce od dnia 25 maja 2018 r. w związku z załatwianiem spraw w Kujawsko-Pomorskiem Urzędzie Wojewódzkim.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach załatwiania spraw w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wystąpią, co do zasady cztery z nich:

 1) Niezbędność przetwarzania do celów wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora;
 2) Niezbędność przetwarzania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 3) Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jest Pan/i stroną;
 4) Pani/a dobrowolna zgoda.

Pani/a dane w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Pani/a dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/a strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych lub sprawowanie władzy publicznej– do czasu istnienia tej podstawy lub żywotnych interesów.

Administrator danych

Administratorem Pani/a danych osobowych w związku ze sprawami załatwianymi w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski, a także podmioty, którym na podstawie obowiązujących przepisów Pani/a dane będą przekazywane. W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim – adres e-mail: iod@bydgoszcz.uw.gov.pl

Przekazywanie danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim, wynikających z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i innych ustaw, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Główny Geodeta Kraju, sądy administracyjne, strony i uczestnicy postępowania, jednostki samorządu terytorialnego właściwe do spraw geodezji i kartografii lub inne upoważnione organy władzy publicznej.

Pani/a uprawnienia

Zgodnie z RODO ma Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych może ja Pan/i w każdej chwili wycofać.Opublikował: Marian Wojciul
Publikacja dnia: 21.09.2018
Podpisał: Marian Wojciul
Dokument z dnia: 21.09.2018
Dokument oglądany razy: 1 226