RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.04.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Plan kontroli na rok 2017

Kontrole w trybie zwykłym (Tabela 1) przeprowadzone będą u Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostów i Prezydenta Miasta na prawach powiatu województwa kujawsko – pomorskiego – obejmą zagadnienia:

- Starosta Radziejowski:
kontrola, która ma na celu zbadanie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki
w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii, głównie w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2016 r., poz. 1629).
Starosta Radziejowski został wytypowany do przeprowadzenia niniejszej kontroli
z uwagi na konieczność sprawdzenia czy prowadzone bazy danych EGiB, BDOT, GESUT, BDSOG, PZGiK, RCiWN są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwagi na konieczność sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli doraźnej z dnia
26 kwietnia 2011 r. znak WSPN.I.0934-2/10 w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jego udostępniania jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych
i kartograficznych pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, jak również naliczania i egzekwowania opłat za wymienione czynności.

- Starostowie Nakielski i Włocławski:
w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 r., poz. 1629), a także w zakresie prawidłowości naliczania należnych opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Powyższe Organy zostały wytypowane w związku z określonymi przez Głównego Geodetę Kraju priorytetami w działalności kontrolnej w 2017 r.

- Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
w zakresie prowadzenia części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 r., poz. 1629).
Powyższy Organ został wytypowany w związku z określonymi przez Głównego Geodetę Kraju priorytetami w działalności kontrolnej w 2017 r.

- Starosta Brodnicki:
w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych w przedmiocie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 r., poz. 1629).
Starosta Brodnicki został wytypowany do przeprowadzenia niniejszej kontroli
z uwagi na konieczność sprawdzenia realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przekazanych pismem z dnia 23 lutego 2015 r. znak WIGK.II.1611.2.2014.

- Starosta Sępoleński:
w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych w przedmiocie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.
Starosta Sępoleński został wytypowany do przeprowadzenia niniejszej kontroli
z uwagi na konieczność sprawdzenia realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przekazanych pismem z dnia 3 kwietnia 2014 r. znak WSPN.I.1611.8.2013.

- Prezydent Miasta Bydgoszczy:
w zakresie prawidłowości prowadzenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej zgodnie
z brzmieniem art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 poz. 1629), jak również w zakresie stopnia zaawansowania i prawidłowości prowadzenia baz danych BDOT500 i GESUT.
Kontrola Prezydenta Miasta Bydgoszczy została przeniesiona z Planu kontroli na 2016 r.,
po pozytywnym uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju (pismo z dnia 14 października 2016 r. znak NG-NiK.920.28.2015.AA). Powód wytypowania do kontroli w następnym roku pozostaje aktualny.

- Starosta Lipnowski:
w zakresie stanu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w szczególności w zakresie terminowości rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do bazy danych ewidencyjnych, kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian, formy odmowy wprowadzania zmian oraz sposobu zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwych organów oraz osób i jednostek organizacyjnych będących podmiotami ewidencji gruntów i budynków, prawidłowości i rzetelności sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz terminowości przekazywania ich marszałkom, prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji GUGiK 3.00 oraz terminowości przekazywania ich Kujawsko – Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
Starosta Lipnowski został wytypowany z uwagi na konieczność sprawdzenia prawidłowości wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków, co zostało wprowadzone ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897) oraz z uwagi na konieczność sprawdzenia prawidłowości prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów, szczególnie w kwestii oznaczania użytków gruntowych i funkcji budynków, co zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (Dz. U. poz. 1551).Opublikował: Kinga Andrzejewska
Publikacja dnia: 26.04.2017
Podpisał: Kinga Andrzejewska
Dokument z dnia: 26.04.2017
Dokument oglądany razy: 1 071