RSS
A A A
SmodBIP

Plan kontroli na rok 2015

 

Kontrole w trybie zwykłym przeprowadzone będą u Starostów województwa kujawsko – pomorskiego – obejmą zagadnienia:

- Starosta Inowrocławski:
kontrola, która ma na celu zbadanie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki
w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii, głównie w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 r. poz. 520 ze zm.).
Starosta Inowrocławski został wytypowany do przeprowadzenia niniejszej kontroli
z uwagi na zaległości w wykonywaniu zadań z zakresu geodezji i kartografii,
w szczególności dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT oraz numerycznej mapy zasadniczej oraz informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Starostowie Grudziądzki i Tucholski:
w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), a także w zakresie prawidłowości naliczania należnych opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Powyższe Organy zostały wytypowane zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju przekazanymi pismem znak NG-NiK.920.17.2014.AA z dnia 9 grudnia 2014 r. Ponadto
w zakresie prawidłowości naliczania opłat Starostowie zostali wybrani na podstawie analizy przeprowadzonej w celu udzielenia odpowiedzi Głównemu Geodecie Kraju na pismo znak IZ-PZGiK.803.19.2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące funkcjonowania PODGiK po nowelizacji ww. ustawy.

- Starosta Nakielski i Mogileński:
w zakresie stanu zaawansowania prac związanych z przekształceniem mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej do postaci cyfrowej zgodnie z brzmieniem art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 193 poz. 1287 ze zm.), jak również prawidłowość prowadzenia baz danych BDOT500
i GESUT oraz numerycznej mapy zasadniczej.
Starosta Nakielski i Mogileński został wytypowany z uwagi na realizację umów dotyczących utworzenia baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz inicjalnych baz danych GESUT.
Ponadto Starosta Nakielski zostanie również skontrolowany w zakresie rzetelności wykonywanych zadań, co do których należało zrealizować zalecenia pokontrolne
w przedmiocie stanu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym wprowadzania zmian, przepływu i udzielania informacji z tej ewidencji, zabezpieczenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienia danych dotyczących ewidencji gruntów
i budynków w wyznaczonych przepisami terminach.

- Starosta Żniński:
w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, a także w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, o których mowa w §9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 1999 Nr 45 poz. 454)
oraz realizacji obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, wynikającego z art. 7d ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 193 poz. 1287
ze zm.).
Starosta Żniński został wytypowany z uwagi na wpływające do tut. Organu uzasadnione odwołania od decyzji administracyjnych oraz skarg na działania w zakresie geodezji
i kartografii. Ponadto Starosta został wybrany na podstawie analizy liczby punktów osnowy poziomej i wysokościowej według stanu przedstawionego w sprawozdaniach GUGiK na temat szczegółowej osnowy geodezyjnej za rok 2013, przekazywanych
do Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w Bydgoszczy sporządzanych w ramach badań statystycznych statystyki publicznej za rok 2013.

- Prezydent Miasta Włocławka:
w zakresie prawidłowości uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
będących przedmiotem narad koordynacyjnych organizowanych przez Prezydenta,
o których mowa art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287 ze zm.) oraz w zakresie ustalania wysokości opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 40b ust. 1 pkt 6 ww. ustawy oraz w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ww. ustawy. Generalnie brak jest uzasadnionych skarg na Prezydenta w przedmiocie koordynacji, tym niemniej dotychczasowe kontrole obejmujące ten zakres dowodzą, że w obszarze uzgadniania sytuowania sieci występują nieprawidłowości. W związku z tym oraz z uwagi na fundamentalne zmiany w procedurze koordynacji, jak również wobec znacznej liczby dokonywanych uzgodnień Prezydent Miasta Włocławka został wytypowany do kontroli.
W zakresie prawidłowości prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Prezydent Miasta Włocławka został wytypowany zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju przekazanymi pismem znak NG-NiK.920.17.2014.AA z dnia 9 grudnia 2014 r.Opublikował: Alina Pawlaczyk
Publikacja dnia: 15.12.2015
Podpisał: Alina Pawlaczyk
Dokument z dnia: 12.10.2015
Dokument oglądany razy: 3 658