RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.03.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Podstawa prawna oraz zakres działania

 Podstawa prawna:

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działa na podstawie art. 6a ust. 1 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z art. 7b ustęp 2 tej ustawy.

Art. 6a. 1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:
1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
a) Główny Geodeta Kraju,
b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i  kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie,

Art. 7b. 1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający
w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii,
2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej,
3) współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
4) ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów
i budynków,
5) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4.
2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie,
2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Zgodnie z Statutem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
i Regulaminem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działa w ramach wymienionego Urzędu. Obsługę zadań Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego zapewnia Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna komórka organizacyjna funkcjonująca przy Wydziale Skarbu Państwa
i Nieruchomości.

Zadania Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego:

Do zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
1. Wykonywanie w imieniu Wojewody przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zadań wynikających z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zmianami) i innych ustaw, w tym:

- kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, w przedmiocie:

• zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
• posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii,

- kontrolowanie działania administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

• prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zasobów: wojewódzkiego i powiatowych,
• prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
• zakładania i prowadzenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
• prawidłowości naliczania i egzekwowania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielaniem informacji, oraz wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
• przestrzegania przepisów związanych z ochroną znaków geodezyjnych,
• przeprowadzania analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowania zmian
w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji,
• wykonywania zadań dotyczących zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej, zakładania osnów geodezyjnych, oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
• sposobu załatwiania skarg i wniosków,

- ewidencjonowanie lokalnych systemów informacji o terenie oraz przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów
i budynków oraz uzgadnianie projektów założenia i modernizacji ewidencji gruntów
i budynków,
- wyrażanie na wniosek starosty opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w zakresie geodezji i kartografii,
- współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
- prowadzenie rejestru w zakresie dotyczącym Województwa Kujawsko - Pomorskiego klasyfikatorów i inspektorów do spraw kontroli projektów klasyfikacyjnych, upoważnionych do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- zatwierdzanie ocen komisji powoływanych przez marszałka województwa oraz starostów
i prezydentów miast na prawach powiatu w sprawie wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- badanie zasadności odmowy włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego operatów technicznych z wykonanych prac geodezyjnych
i kartograficznych,
- rozpatrywanie skarg na osoby wykonujące samodzielne funkcję w dziedzinie geodezji
i kartografii w związku z wykonywanymi pracami geodezyjnymi i kartograficznymi,
- wnioskowanie do Głównego Geodety Kraju o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcję w dziedzinie geodezji i kartografii winnych naruszenia przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- współpraca z szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań statutowych,
- opracowanie rocznych planów kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców
w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,
- opracowywanie ustawowych okresowych sprawozdań dla Głównego Geodety Kraju,
- opiniowanie wniosków o dotacje z centralnych środków budżetowych i pozabudżetowych na dofinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii składanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie budowy Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) oraz jego modernizacji jako elementu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) stanowiącego podstawę systemu dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych,
- udział w realizacji projektów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dotyczących Zintegrowanego Systemu Katastralnego oraz informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2. Wykonywanie zadań Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organu pierwszej instancji w sprawach określonych
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej, w tym:
- rozpatrywanie odwołań od decyzji organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
w zakresie ewidencji gruntów oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji organów administracji geodezyjnej i kartograficznej i wszczęcia postępowania z tego zakresu w zakresie ewidencji gruntów oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- wykonywanie innych obowiązków organu wyższego stopnia w stosunku do marszałków, starostów i prezydentów miast na prawach powiatu,
3. W zakresie finansowania zadań administracji rządowej wykonywanych przez organy samorządowe:
Udział w opracowywaniu projektu budżetu Wojewody w działach 710 – dotacje celowe dla starostów i samorządu województwa, wykonujących zadania administracji rządowej
w zakresie geodezji i kartografii, wraz z koordynacją i nadzorem w sprawach dotyczących wydatkowania tych środków.

Wykaz podstawowych aktów prawnych:


1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 roku, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 roku, Nr 31, poz. 206, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267)
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 roku, Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)
5. oraz akty wykonawcze:
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i  kartografii (Dz. U. z 2001 roku, Nr 101, poz. 1090),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego (Dz. U. 2011, poz. 1572)
• rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 roku, Nr 38, poz. 454),
• rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 38, poz. 455),
• rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnó1) geodezyjnych, magnetycznych i grawimetrycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 352),
• rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 2001 roku, Nr 80, poz. 866),
• rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. z 2001 roku, Nr 78, poz. 837),
• rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych
i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń (Dz.U. z 2001 roku, Nr 56, poz.588)
• rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2001 roku, Nr 74, poz. 796),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1246),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
• i magnetycznych (Dz.U. z 1999 roku, Nr 45, poz. 454 ze zmianami),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2000 roku, Nr 1, poz. 4),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1247),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii (Dz.U. z 2010 roku, Nr 109, poz. 718),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania
w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków
i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 84, poz.911),
• rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 101, poz. 939),
• rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz. U. z 2003 roku, Nr 141, poz.1368),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2003 roku, Nr 143, poz.1396),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 roku, Nr.37, poz. 333),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz.U. z 2004 roku, Nr 249, poz.2498),
• rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, Nr 25, poz. 133)Opublikował: Alina Pawlaczyk
Publikacja dnia: 18.03.2013
Podpisał: Alina Pawlaczyk
Dokument z dnia: 22.04.2011
Dokument oglądany razy: 1 824