RSS
A A A
SmodBIP

Plan kontroli na rok 2013

 

Kontrole kompleksowa, problemowe oraz sprawdzające (tabela) przeprowadzone będą
w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego i obejmie zagadnienia:

- Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim:
1) kontrola kompleksowa, która ma na celu zbadać całokształt działalności jednostki kontrolowanej w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

- Urzędy Miast w: Bydgoszczy, Grudziądzu:
1) w zakresie stanu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w zakresie realizacji wymogu zawartego w przepisie §80 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2001.38.454), prawidłowości i rzetelności sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz terminowości przekazywania ich marszałkom, prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji GUGiK 3.00 oraz terminowości przekazywania ich Kujawsko – Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, terminowość rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do bazy danych ewidencyjnych, kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian, formy odmowy wprowadzania zmian oraz sposobu zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwych organów oraz osób i jednostek organizacyjnych będących podmiotami ewidencji gruntów i budynków;
2) w zakresie zgodności danych części opisowej ewidencji gruntów i budynków z danymi w części kartograficznej.

- Starostwo Powiatowe w: Lipnie, Rypinie:
1) w zakresie stanu zaawansowania prac związanych z przekształceniem mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej do postaci cyfrowej zgodnie z brzmieniem art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 z późn. zm.), jak również prawidłowość prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej.

- Starostwa Powiatowe w: Radziejowie, Lipnie (kontrola sprawdzająca):
1) w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych w przedmiocie stanu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w tym wprowadzania zmian, przepływu i udzielania informacji z tej ewidencji, zabezpieczenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienia danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków
w wyznaczonych przepisami terminach.
- Starostwo Powiatowe w Toruniu (kontrola sprawdzająca):
1) w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych przekazanych w piśmie Kujawsko-pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 20 kwietnia 2010 r. znak WSPN.I.0931-01/09, w przedmiocie całokształtu działalności jednostki kontrolowanej
w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii.

- Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie:
1) w zakresie stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2000.70.821).

- Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu:
1) w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, o których mowa w §9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.99.45.454) oraz realizacji obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, wynikającego z art. 7d ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 z późn. zm.).

- Starostwo Powiatowe w Grudziądzu:
1) w zakresie funkcjonowania Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej i prowadzenia spraw związanych z wydawaniem opinii ZUDP dotyczących przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim:
1) w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków.

- Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Piotr Wisniewski ul. Fordońska 201/14
85-739 Bydgoszcz:

1) w zakresie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie; wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.Opublikował: Alina Pawlaczyk
Publikacja dnia: 06.12.2012
Podpisał: Alina Pawlaczyk
Dokument z dnia: 06.12.2012
Dokument oglądany razy: 6 141