RSS
A A A
SmodBIP

Plan kontroli na rok 2012

Kontrola kompleksowa, problemowa oraz sprawdzające (tabela) przeprowadzona będzie w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego i obejmie zagadnienia:

- Starostwo Powiatowe w Włocławku:
1) kontrola kompleksowa ma na celu zbadać całokształt działalności jednostki kontrolowanej w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

- Starostwa Powiatowe w: Aleksandrowie Kujawskim, Mogilnie:
1) w zakresie stanu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w zakresie realizacji wymogu zawartego w przepisie §80 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2001.38.454), prawidłowości i rzetelności sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz terminowości przekazywania ich marszałkom, prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji GUGiK 3.00 oraz terminowości przekazywania ich Kujawsko – Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, terminowość rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do bazy danych ewidencyjnych, kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian, formy odmowy wprowadzania zmian oraz sposobu zawiadamiania
o dokonanych zmianach właściwych organów oraz osób i jednostek organizacyjnych będących podmiotami ewidencji gruntów i budynków.

- Starostwo Powiatowe w Brodnicy:
1) w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych znak WSPN.I.0932-03/10 z dnia 5 sierpnia 2010 roku i ustaleń protokółu kontroli znak WSPN.I.0932-03/10 z dnia 5 lipca 2010 roku w przedmiocie stanu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
w tym wprowadzania zmian, przepływu i udzielania informacji z tej ewidencji, zabezpieczenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienia danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków w wyznaczonych przepisami terminach.

- Starostwo Powiatowe w Chełmnie:
1) w zakresie stanu zaawansowania prac związanych z przekształceniem mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej do postaci cyfrowej zgodnie
z brzmieniem art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 z późn. zm.), jak również prawidłowość prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej.

- Starostwa Powiatowe w Świeciu:
1) w zakresie stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2000.70.821),

- Starostwo Powiatowe w Mogilnie:
1) w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych znak WSPN.I.0932-08/10 z dnia 6 maja 2011 roku i ustaleń protokółu kontroli znak WSPN.I.0932-08/10 z dnia 13 kwietnia 2011 roku w przedmiocie stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2000.70.821).

- Urząd Miasta Torunia:
1) w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, o których mowa w §9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.99.45.454) oraz realizacji obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, wynikającego z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 z późn. zm.).

- Urząd Marszałkowski w Toruniu:
1) w zakresie poprawności wykonywania przez marszałków województw przy pomocy geodetów województw zadań, do których zgodnie z art. 7c pkt. 1, 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne należą w szczególności:
a) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) zlecenie wykonywania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województw
c) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie
i udostępnianie:
- w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych
o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 10 000 – 1: 100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu,
- standardowych opracowań kartograficznych, tworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych obiektów topograficznych – map topograficznych w skali 1: 10 000

- Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Piotr Wiśniewski ul. Fordońska 201/14,
85-719 Bydgoszcz
:
1) w zakresie wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.Opublikował: Tomasz Parys
Publikacja dnia: 30.01.2012
Podpisał: Tomasz Parys
Dokument z dnia: 09.12.2011
Dokument oglądany razy: 4 785